fbpx

Volgende stap voor windmolen Plantion

03-06-2020

Er wordt een volgende stap gezet voor een windmolen op het terrein van Plantion in Ede. De gemeente spreekt uit te kunnen meewerken aan het plan op hoofdlijnen. Initiatiefnemers Plantion en Pure Energie werken het plan nu gedetailleerd uit. 

Locatie, afmetingen en opbrengst van de windmolen
Het plan is om een windmolen te plaatsen op het terrein van Plantion aan de Wellensiekstraat in Ede, op Bedrijventerrein BT A12. De beoogde windmolen komt daarmee in de buurt van de twee bestaande windmolens. Uit de eerste onderzoeken lijkt het mogelijk om een windmolen te realiseren met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 136 meter. Nader onderzoek zal uitwijzen hoe groot de windmolen exact wordt, maar de windmolen krijgt zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Daarmee wordt deze groter dan de twee bestaande windmolens. Deze hebben een ashoogte van 99,5 meter en een rotordiameter van 101 meter.

Dat betekent dat de nieuwe windmolen veel meer elektriciteit opwekt. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van een windmolen van dit formaat is circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is evenveel als de twee bestaande windmolens samen opwekken en evenveel als gemiddeld 4.000 huishoudens per jaar gebruiken.

Stand van zaken en vervolgstappen
In januari 2018 dienden Plantion en Pure Energie een principeverzoek in bij de gemeente Ede. Hiermee vroegen zij of de gemeente in principe kan instemmen met het idee voor een windmolen op deze locatie. Begin maart 2020 heeft de gemeente ingestemd met dit principeverzoek.

Plantion en Pure Energie werken nu het plan gedetailleerder uit. Er wordt bijvoorbeeld nauwkeurig onderzocht of de windmolen kan voldoen aan de geluidsnormen die onder andere omwonenden beschermen tegen onaanvaardbare hinder. Uit een eerste haalbaarheidsscan lijkt de nieuwe windmolen goed te kunnen voldoen aan de geluidsnorm, maar dat wordt nu gedetailleerd onderzocht. Ook het effect op naburige bedrijven wordt onderzocht, met bijvoorbeeld ook oog voor externe veiligheid. Om de windmolen te kunnen bouwen, is er een bestemmingsplanwijziging nodig en een omgevingsvergunning. Alles wordt nu inhoudelijk voorbereid om deze bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning bij de gemeente te kunnen aanvragen. De ambitie is om deze aanvraag binnen een half jaar te doen.

Participatie
Onderdeel van het plan is dat de omgeving er (financieel) in kan participeren. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Er wordt voorgesteld een omgevingsraad in te richten waaraan omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers kunnen de initiatiefnemers het plan bespreken.
  2. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van de windmolen. Inwoners en bedrijven kunnen lid worden van deze coöperatie, er zo in mee-investeren en worden daardoor samen eigenaar van een deel van de windmolen. Hoe dit precies wordt vormgegeven, moet nog worden uitgewerkt. De omgeving kan tot maximaal 50 procent van de windmolen in eigendom krijgen, maar moet hiervoor dan wel mee-investeren.
  3. De initiatiefnemers zijn voornemens een omgevingsfonds in te richten. Dat bestaat uit een bijdrage uit de opbrengsten van de windmolen. Die bijdrage is 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) voor een periode van 15 jaar lang. Ter indicatie: als de windmolen in een jaar 12 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 6.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf. Ook dit moet nog nader worden uitgewerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de omgevingsraad.

Wie hierover vragen, suggesties of opmerkingen heeft of interesse heeft in financiële participatie of deelname aan de omgevingsraad, kan daarvoor contact opnemen via info@windmolenplantion.nl.

Initiatiefnemers
Plantion en Pure Energie zijn samen de initiatiefnemers van deze nieuwe windmolen.

Plantion is een marktplaats voor bloemisten, hoveniers en detaillisten (www.plantion.nl). Het bedrijf streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering en heeft daarom onder andere een energiezuinig gebouw, aan de Wellensiekstraat in Ede. In 2016 zijn 18.500 zonnepalen op de daken van Plantion geplaatst. Dit is voldoende om 40 procent van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Plantion op te wekken.

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf (www.pure-energie.nl). Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden. Pure Energie heeft kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en het leveren van de groene stroom. Pure Energie is ook de exploitant van de twee bestaande windmolens in Ede.

Plantion wil graag het eigen elektriciteitsverbruik verder verduurzamen. Het liefst doet Plantion dat met een direct aanwijsbare methode zodat het bedrijf ook uitstraalt wat haar duurzaamheidsvisie is. Zo is het idee ontstaan voor een windmolen op het eigen terrein. Omdat Plantion de windmolen niet zelfstandig wil ontwikkelen en exploiteren, is samenwerking gezocht met Pure Energie. Pure Energie neemt nu het voortouw in het maken van een plan en de realisatie van de windmolen.

Website en nieuwsbrief
Via de website www.windmolenplantion.nl kan iedereen die dat wil zich aanmelden voor de nieuwsbrief over windmolen Plantion. Op de website staat ook meer informatie over het initiatief.

Een plattegrond met daarop een gele cirkel (de locatie van windmolen Plantion) en groene cirkels (de bestaande windmolens).

 

 

 

Een visualisatie van windmolen Plantion.

Terug naar nieuwsoverzicht